Preloader
Drag
  1. Терміни та визначення

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі (далі по тексту – «Клієнт» або «Користувач») відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір на умовах, що містяться в публічній оферті (далі по тексту – Публічна оферта або Угода)

1.2. Договір – договір про надання послуги, що надаються Виконавцем на умовах Публічної оферти в момент акцепту користувачем її умов (далі по тексту – Договір).

1.3. Послуги – послуги, що надаються Виконавцем Користувачу.

1.4. Сайт – web-ресурс в мережі Інтернет, що розташований за адресою: https://probrand.in.ua .

1.5. Обліковий запис – сукупність даних про Користувача, необхідна для його аутентифікації.

1.6. Користувач – фізична особа, що досягнула 18 років, яка володіє повною цивільною правоздатністю та дієздатністю, що уклала з Виконавцем Договір на умовах, що містяться в Публічній оферті, шляхом акцепту.

1.7. Виконавець – Фізична особа – підприємець Абрамова Ніна Владиславівна, що надає послуги на умовах, що містяться в Публічній оферті.

1.8. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти.

1.9. Законодавство – чинне законодавство України на 2024 рік.

  1. Предмет Угоди

2.1. Виконавець пропонує укласти Договір про надання послуг онлайн на умовах, зазначених у даній Угоді.

2.2. Користувач, шляхом надання згоди на Сайті, приймає дану Угоду, беззастережно і безумовно погоджується з умовами надання Послуг, передбаченими цією Публічною офертою, та зобов’язаннями, покладеними на Користувача в рамках цієї Публічної оферти та зобов’язується дотримуватися їх.

2.3. Про прийняття Користувачем Публічної оферти також може свідчити оплата вартості Послуг способом, зазначеним в даній Публічній оферті.

  1. Інтелектуальна власність

3.1. Будь-яке використання розміщених на Сайті результатів інтелектуальної діяльності (у тому числі елементів візуального оформлення, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, товарних знаків та інших об’єктів) без письмового дозволу Виконавця або законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства.

3.2. Крім випадків, встановлених цією Публічною офертою, а також чинним Законодавством, жоден результат інтелектуальної діяльності не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього письмового дозволу Виконавця або законного правовласника.

  1. Правовий статус Користувача

4.1. Користувач має право:

4.1.1. користуватися послугами онлайн, що надаються Виконавцем в порядку, визначеному Угодою;

4.1.2. інші права Користувача, передбачені цією Публічною офертою і Законодавством.

4.2. Користувач зобов’язується:

4.2.1. дотримуватися положень чинного Законодавства, Угоди та інших спеціальних документів Виконавця;

4.2.2. здійснювати оплату Послуг в розмірі та порядку визначених даною Угодою;

4.2.3. регулярно знайомитися з інформацією, розміщеної на Сайті, включаючи дану Публічну оферту, з метою своєчасного ознайомлення зі змінами та/або доповненнями до Переліку послуг Виконавця та їх вартості.

4.2.4. утримуватися від здійснення дій, що перешкоджають роботі Виконавця, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Виконавця та/або третіх осіб;

4.2.5. не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, не перепродавати, а також не використовувати будь-яким способом для яких-небудь комерційних цілей Сайт, будь-які частини його вмісту без згоди Виконавця;

4.2.6. надати при реєстрації (створенні Облікового запису) точну, актуальну та повну інформацію про себе;

4.2.7. вживати належних заходів для забезпечення збереження свого Облікового запису і паролів;

4.2.8. не передавати, не поступатися, не продавати, не передавати в користування тощо Обліковий запис третім особам;

4.2.9. належним чином виконувати інші обов’язки, передбачені даною Публічною офертою.

4.3. Користувачу при використанні забороняється:

4.3.1. здійснювати несанкціонований доступ до облікових записів інших Користувачів шляхом підбирання або введення пароля, а також робити спроби такого доступу;

  1. Правовий статус Виконавця

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. відправляти Користувачам повідомлення, що стосуються рекламування послуг Виконавця;

5.1.2. за своїм розсудом видаляти будь-яку інформацію, яка порушує і/або може порушувати Законодавство, положення Угоди та права третіх осіб;

5.1.3. без спеціального повідомлення Користувача змінювати та/або доповнювати дану Публічну оферту. Зміни/доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення (публікації) на Сайті, якщо інше не визначено Виконавцем;

5.1.4. в будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити у зв’язку з цим підтверджуючі документи. Ненадання таких документів, на розсуд Виконавця, може бути прирівняне до надання неправдивої інформації, у зв’язку з чим останній має право відмовити Користувачеві в реєстрації або наданні послуг;

5.1.5. проводити маркетингові заходи, в тому числі шляхом розсилки актуальної інформації на електронну пошту Користувача та/або у вигляді sms-повідомлень;

5.1.6. інші права Виконавця, передбачені цією Публічною офертою.

5.2. Обов’язки Виконавця:

5.1.1. приймати та обробляти реєстраційні форми Користувачів;

5.1.2. приймати грошові кошти в рахунок оплати Послуг Виконавця;

5.1.6. інші обов’язки Виконавця, передбачені цією Публічною офертою.

  1. Оплата Послуг

6.1. Виконавець надає Послуги Користувачу за умови попередньої оплати. Попередня оплата не повертається у випадку відмови Користувача від подальшого отримання послуг.

6.2. Вартість та умови оплати Послуг зазначається на Сайті.

6.3. Оплата Послуг здійснюються Користувачем шляхом перерахування грошових коштів на користь Виконавця через підтримувані Виконавцем платіжні системи та методи оплати. Перелік доступних для оплати платіжних систем і методів визначається Виконавцем в односторонньому порядку і вказується на Сайті.

6.4.Факт реєстрації Користувача та/або оплати Послуг одним зі способів, зазначеним на Сайті, є підставою для виникнення прав та обов’язків у Виконавця та Користувача за Договором.

  1. Відповідальність

7.1. Користувач несе відповідальність за точність та достовірність інформації, зазначеної ним при заповненні форми реєстрації, за збереження свого облікового запису і пароля.

7.2. Користувач несе відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням і розміщенням коментарів на Сайті відповідно до чинного Законодавства.

7.3. У разі пред’явлення третіми особами претензій до Виконавця, пов’язаних з діями Користувача на Сайті, Користувач зобов’язується своїми силами та своїм коштом врегулювати вказані претензії з третіми особами, захистивши Виконавця від можливих розглядів, збитків і компенсацій.

7.4. У випадку, якщо в результаті претензій від третіх осіб Виконавцю будуть заподіяні збитки та/або Виконавець оплатить таким третім особам штрафні санкції, компенсації, збитки, витрати і т.п., Виконавець має право вимагати, а Користувач зобов’язується відшкодувати їх Виконавцю (штрафні санкції , компенсації, збитки, витрати, виплати і т.п.).

  1. Обмеження відповідальності

8.1. Відмова від відповідальності за дії Користувача або третіх осіб.

Виконавець не несе відповідальності за:

8.1.1. будь-які дії Користувача;

8.1.2. точність і правильність інформації, що надається Користувачем при реєстрації;

8.1.3. будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, розміщені на Сайті;

8.1.4. висловлювання Користувачів, опубліковані на Сайті;

8.1.5. втрату Користувачем можливості доступу до створеного ним Облікового запису (втрату логіна, пароля, іншої інформації);

8.1.6. неповну, неточну або некоректну вказівку Користувачем своїх даних при створенні Облікового запису;

8.1.7. відсутність у Користувача доступу в мережу інтернет і якість послуг інтернет провайдерів, банківських установ;

8.2. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, а також упущену вигоду Користувача або третіх осіб в результаті:

8.2.1. несанкціонованого доступу третіх осіб до персональної інформації Користувача, включаючи ту, яка прив’язана до створеного ним облікового запису;

8.3. За будь-яких обставин відповідальність Виконавця перед Користувачем обмежена сумою, що не перевищує розміру платежів, отриманих Виконавцем від Користувача до моменту настання обставин, які спричинили виникнення відповідальності Виконавця.

  1. Вирішення спорів

9.1. Усі спори, що виникають у зв’язку з цією Угодою вирішуються сторонами шляхом переговорів.

9.2.Будь-які претензії Користувача, що виникли у зв’язку з цією Угодою, підлягають пред’явленню Виконавцю за допомогою електронної пошти на адресу ninko1005@gmail.com

9.3. Виконавець, в міру можливості, відправить відповідь на адресу електронної пошти Користувача, відповідну претензію.

9.4. Виконавець не розглядає анонімні претензії або претензій, які не дозволяють ідентифікувати Користувача на основі наданих ним при реєстрації даних.

  1. Заключні положення

10.1. Дана Публічна оферта і всі відносини між Виконавцем та Користувачем, що виникли на підставі цієї Публічної оферти регулюються і тлумачаться відповідно до Законодавства.

10.2. Якщо з тих чи інших причин які-небудь з умов цієї Публічної оферти будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов оферти.

10.3 Дана Публічна оферта укладається на невизначений термін і поширює свою дію на всіх Користувачів, які зареєструвалися на Сайті, починаючи з моменту такої реєстрації.

10.4. Дана Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця.

10.5 Згода на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» вільно, своєю волею та у своєму інтересі підтверджую, що використання сайту https://probrand.in.ua  і його сервісів означає вираз моєї безумовної згоди на обробку моїх персональних даних фізичною особою підприємцем Абрамовою Ніною Владиславівною ІПН:3446306684 (Оператор персональних даних).